home / contact / privacy_statement

Privacy Statement Gulden Juristen
 

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 september 2013
Wij eerbiedigen uw persoonlijke levenssfeer. Wij kunnen onze bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Wij achten het van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Hierin volgen wij de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Voor zover onze cliënt zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze cliënt de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Gulden Juristen in dat geval deze persoonsgegevens in opdracht van haar cliënt als bewerker verwerken. Als bewerker zal Gulden Juristen naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dit Privacy Statement informeert Gulden Juristen u over de wijze waarop Gulden Juristen als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. Gulden Juristen kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Gulden Juristen uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar cliënten of van dataleveranciers. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Voor welke doeleinden gebruikt Gulden Juristen uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om:
1. tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen:
2. op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder andere (de resultaten uit ) incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vastgesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat;
3. door middel van haar diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen; en uw reacties via de on-line invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Gulden Juristen verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen. Gulden Juristen kan uw gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Gulden Juristen bewerkerovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan Gulden Juristen, voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, uw persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.
Gulden Juristen draagt -tezamen met eventuele bewerkers- zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar  bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Gulden Juristen
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een reactie plaatst, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan Gulden Juristen gerelateerde ondernemingen. Uw gegevens zullen echter te allen tijde naar beste vermogen worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Gulden Juristen gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt.

Externe links
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Wijziging Privacy Statement
Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van dit Privacy Statement, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of blokkeren, dan wel klachten heeft over de wijze waarop Gulden Juristen met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Gulden Juristen (Postbus 47, 8161 AA Epe). Daarmee kan Gulden Juristen voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.