home / diensten

Diensten Gulden Juristen

Sommatie

De sommatie service van de Gulden Juristen is een pre-incasso service binnen het minnelijke traject. Hierbij wordt er schriftelijk een aanmaning verstuurd, met het logo van uw eigen organisatie. De debiteur wordt hierbij de kans gegeven om de incassoprocedure en de bijbehorende extra kosten te voorkomen, indien de vordering binnen de gestelde termijn wordt voldaan. Mocht de aanmaning niet direct leiden tot het incasseren van de vordering wordt de debiteur, binnen de laatste dagen van de sommatietermijn, telefonisch benaderd om zodoende de debiteur ten tweede male te wijzen op de consequenties van het niet voldoen van de vordering. De aanmaning bevat uw eigen rekeningnummer, zodat betalingen rechtstreeks naar u worden voldaan. Gulden Juristen verzorgt het sommatieproces, tegen een vaste vergoeding per vordering. De sommatie service kan, indien gewenst opgevolgd worden door de incasso service.

Incasso

De incasso service van de Gulden Juristen is een formele incassoprocedure binnen het minnelijke traject, uit naam van de Gulden Juristen. Het betreft een eerste en tweede schriftelijke aanmaning en de telefonische opvolging uit naam van Gulden Juristen van de hoofdvordering, opgehoogd met de wettelijk geldende incassokosten. De aanmaning bevat het rekeningnummer van de Gulden Juristen en betalingen worden bewaakt door de Gulden Juristen. De incasso service kan, indien gewenst opgevolgd worden door de deurwaarder service.

Deurwaarder

Als laatste stap in de minnelijke fase, schakelt de Gulden Juristen een deurwaarder in om uw debiteur de kans te geven om een juridische procedure en de bijbehorende extra kosten te voorkomen.
Veroordeling tot nakoming
Indien uw vordering niet minnelijk wordt voldaan, kunnen wij namens u rechtsmaatregelen jegens de wederpartij nemen en de bevoegde rechter verzoeken uw wederpartij tot nakoming te veroordelen. Zodra de rechter of rechtbank uitspraak heeft gedaan stellen wij uw wederpartij van het vonnis in kennis, waarna bij niet-nakoming de executiefase (de tenuitvoerlegging) volgt.

Beslaglegging, ontruiming of openbare verkoop

In dit stadium nemen wij het meest effectieve middel ter hand om de toegewezen prestatie te realiseren. Veelvoorkomende maatregelen zijn beslag op roerende zaken (vaak inboedel en/of transportmiddelen), onroerende zaken, inkomsten en banktegoeden. Daar waar nodig worden ingrijpender maatregelen getroffen zoals ontruiming, beslag op aandelen en openbare verkoop van in beslag genomen zaken.

Mogelijk faillissement

Indien de wederpartij in de toestand verkeert dat zij is opgehouden met betalen en er meerdere schuldeisers bekend zijn, kan om het faillissement van uw wederpartij worden verzocht. Een gerechtelijke uitspraak is hierbij geen vereiste, maar de vordering mag in dat geval niet betwist worden.

Het zeker stellen van uw vordering, het conservatoir beslag

Naast het bovenstaande bestaat er ook nog conservatoir beslag, zijnde bewarende maatregelen. In dergelijke gevallen wordt –na toestemming van de Voorzieningenrechter bij de rechtbank– uw vordering eerst zeker gesteld (bijvoorbeeld door het leggen van beslag op eigendommen van de wederpartij of het terughalen van door u –onder eigendomsvoorbehoud– geleverde goederen), waarná de bevoegde rechter of rechtbank zich over de kwestie zal buigen. Indien u in het gelijk wordt gesteld kan het beslag worden uitgewonnen. Uiteraard komen niet alle vorderingen hiervoor in aanmerking. Er moet worden voldaan aan bepaalde voorwaarden en bovendien is het een prijzige aangelegenheid.